Välkommen till Idrottsservice!
- Mer tid till din förening -

Idrottsservice Västerbotten AB (svb)

Idrottsservice Västerbotten AB (svb) är ett socialt företag helägt av RF-SISU Västerbotten. Ändamålet med bolaget är att avlasta föreningslivet med det man upplever som tyngst. Därigenom bidrar vi till att sänka trösklarna för rekrytering av de förtroendevalda som det är svårast med att rekrytera, ordföranden och kassörer. Vi bidrar också till bättre ordning och reda i våra föreningar, med styrelser som har bättre kontroll. Men framför allt bidrar vi till att våra föreningar kan ägna mer tid åt att utveckla verksamheten - mer tid till idrott! Vårt utbud styrs av efterfrågan och vi skräddarsyr upplägget efter varje förening. Vi erbjuder tjänster inom ekonomi (bokföring, bokslut och fakturering), personal (löner, arvoden, skatter), administration (medlemsregister, hemsida, kanslitjänst), styrelsestöd (rådgivning, utbildning) samt praktiska tjänster (som t ex. fastighets- och anläggningsskötsel). 

Vår målgrupp är föreningslivet, främst idrottsföreningar men också en lång rad andra typer av föreningar. Tack vare detta har vi byggt upp unik kompetens på just föreningar och deras ekonomi, som skiljer sig en del från företag. 

Vi hjälper idag ca 100 organisationer med ekonomihantering och/eller lönehantering. Vi har under 2023 bland annat gjort ca 100 bokslut och administrerat 3100 löner.

Våra praktiska tjänster består av några kunder i Umeå-området, vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda den tjänsten på andra platser i landet just nu.

Idrottsservice är en del av familjen Västerbottensidrotten tillsammans med RF-SISU Västerbotten. Idrottsservice är en non-profit verksamhet som är en naturlig samarbetspartner för Idrottsrörelsen, annat ideellt föreningsliv, offentliga förvaltningar och offentligt ägda företag samt ideellt ägda företag, från starten i Västerbotten, men numera över hela landet.

Idrottsservice är ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF). Vi tar därmed ett socialt ansvar och arbetar aktivt med arbetsträningsplatser och anpassade anställningar för individer som behöver komma tillbaka till, eller in i arbetslivet och/eller har ett rehabiliteringsbehov kopplat till en funktionsnedsättning. Därför är arbetsförmedlingen och andra aktörer inom arbetsmarknadsområdet andra helt naturliga samarbetspartners.


Idrottsservice bemannar Fritidsbanken i Umeå, där arbetsträningsplatser, praktik och anpassade anställningar är en viktig del för att verksamheten ska fungera. Läs mer på www.fritidsbanken.se för att få veta mer om Fritidsbanken.